top of page
StBrigid_s-Mordialloc_22-412.jpg
St Brigid's Mordialloc Logo.png

Cofrestru

Ysgol Gynradd Gerddi Keysborough

Dechreuwch eich taith ysgol gydag Ysgol Gynradd Gerddi Keysborough.

Rydyn ni'n gobeithio cynnig teithiau ysgol yn fuan, ond tan hynny edrychwch ar ein rhith-daith.  Cysylltwch â swyddfa'r ysgol ar 97926800 i archebu taith ysgol neu cliciwch yma i lenwi'r ffurflen ymholiad cofrestru.  

 

Ein Parth Ysgol
Mae ein parth ysgol ar gael ar
  findmyschool.vic.gov.au  sy'n cynnal y wybodaeth fwyaf diweddar am barthau ysgolion Fictoraidd ar gyfer 2020 ymlaen.  

Mae myfyrwyr sy'n byw yn y parth hwn yn sicr o gael lle yn ein hysgol ni, sy'n cael ei bennu ar sail eich cyfeiriad preswyl parhaol.

Mae'r Adran yn darparu arweiniad trwy'r  Polisi Lleoli  sicrhau bod gan fyfyrwyr fynediad i'w hysgol gymdogaeth ddynodedig a'r rhyddid i ddewis ysgolion eraill, yn amodol ar gyfyngiadau cyfleusterau.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ac atebion i gwestiynau cyffredin ar wefan yr Adran o dan  Parthau Ysgol.

Derbynnir cofrestriadau ar gyfer myfyrwyr newydd ar bob lefel ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn ysgol.

Mae croeso i chi e-bostio neu bostio'ch ffurflenni cofrestru ac unrhyw ddogfennau ychwanegol i swyddfa'r ysgol. Y cyfeiriad e-bost yw Keysborough.gardens.ps@education.vic.gov.au

Wrth gofrestru yn KGPS, darparwch gopi o dystysgrif geni neu dystysgrif pasbort ac imiwneiddio eich plentyn.

Gellir lawrlwytho ffurflenni isod.

Beth Sydd Ymlaen

Dilynwch ni

Ysgol @KeysboroughGardensPrimarySchool

Calendar

Cylchlythyr

We have a newsletter published weekly, one week is a student newsletter written by our Year 6 leaders and the alternate week is written by the principal.  Click here for our latest Newsletter.  Click here for our latest Student Newsletter.

Newsletter
noun_leaf_1452705.png

Tymor 2

Week 1 - 18.04.24

Week 2 - No Newsletter

Week 3 - 2.05.24

Week 4 - 9.05.24

Week 5 - 16.05.24

Week 6 - 23.05.24

Week 7 - 30.05.24

Week 8 - 6.06.24

Week 9 - 13.06.24

Week 10 - 20.06.24

Week 11 - 27.06.24

noun_Rain_643452.png

Tymor 3

Week 1 - 18.07.24

Week 2 - 25.07.24

Week 3 - 1.08.24

Week 4 - 8.08.24

Week 5 - 15.08.24

Week 6 - 22.08.24

Week 7 - 29.08.24

Week 8 - 5.09.24

Week 9 - 12.09.24

Week 10 - 9.09.24 

noun_flowers_1602997.png

Tymor 4

Week 1 - 10.10.24

Week 2 - 17.10.24

Week 3 - 24.10.24

Week 4 - 31.04.24

Week 5 - 07.11.24

Week 6 - 14.11.24

Week 7 - 21.11.24

Week 8 - 28.11.24

Week 9 - 5.12.24

Week 10 - 12.12.24

StBrigid_s-Mordialloc_22-387.jpg

Neges gan Lywydd y Cyngor Ysgol

Ar ran y Cyngor Ysgol yn Ysgol Gynradd Gerddi Keysborough, hoffwn estyn croeso cynnes i bob teulu yn y dyfodol a'r presennol.

 

Yn Ysgol Gynradd Gerddi Keysborough, rydym yn cael ein tywys ac yn ymdrechu i fyw yn ôl ein gwerthoedd craidd sef Caredigrwydd, Empathi, Diolchgarwch, Parch a Rhagoriaeth yn ein bywydau bob dydd ac ar draws pob agwedd ar gymuned ein hysgol.  

 

Prif ffocws y cyngor ysgol yw gwella cyfleoedd addysgol ein myfyrwyr a sicrhau y bydd y brif ystyriaeth ar gyfer unrhyw benderfyniad a wneir er budd gorau ein myfyrwyr.

 

Rydyn ni wrth ein bodd yn gweld ein teuluoedd yn cymryd rhan. Rydym yn eich croesawu chi a holl deuluoedd y dyfodol i chwarae rhan weithredol ni waeth pa mor fawr neu fach rydych chi'n ei chwarae, mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan yng nghymuned ein hysgol.  

 

Er enghraifft, ymuno â grwpiau neu gynorthwyo mewn meysydd fel:

 • Cyngor Ysgol

 • Is-bwyllgorau

 • Digwyddiadau cymdeithasol a chodi arian

 • Cymorth chwaraeon a digwyddiadau arbennig

 • Cynorthwyo mewn dosbarthiadau - darllen gweithgareddau modur canfyddiadol, gwibdeithiau a thoriadau

 • Cyngor cyfrifiadurol a thechnolegol

 • Hyfforddi tîm chwaraeon

 • Mentora myfyrwyr neu

 • Gwenyn yn gweithio.

 

Rydym yn edrych ymlaen at lawer o flynyddoedd hapus a gwerth chweil gyda'ch teulu ac yn ymddiried y bydd yr amser a dreulir fel rhan o gymuned ein hysgol yn brofiad pleserus.

 

 

Yr eiddoch yn gywir

 

Coedwigoedd Sharna

 

Llywydd y Cyngor Ysgol

IMG_9714.JPG
IMG_8442.JPG

Cylchlythyr

Cymryd Rhan

Mae Ysgol Gynradd Gerddi Keysborough yn gymuned ysgol gynhwysol sy'n croesawu pawb.

 

Yn Ysgol Gynradd Gerddi Keysborough mae pob aelod o'n cymuned yn cael ei dderbyn a'i wahodd i wneud cyfraniad i'n cymuned ysgol fywiog.  Credwn fod gan rieni ran bwysig i'w chwarae yn addysg eu plentyn ac y gallant helpu gyda dysgu gartref ac yn yr ysgol.  

 

Mae yna lawer o gyfleoedd i rieni gynorthwyo, a gobeithiwn y byddwch yn awyddus i gynnig eich help yn un neu fwy o'r meysydd canlynol:

 • cynorthwyo gyda gweithgareddau ystafell ddosbarth (ee grwpiau Chwaraeon, Mathemateg / Darllen ac ati) pan ofynnir amdanynt gan yr athro

 • llyfrgell yr ysgol (ee, llyfrau eglurhaol)

 • cefnogi digwyddiadau ysgol fel Athletau, Chwaraeon Rhwng Ysgol, Traws Gwlad a gwersylloedd

 • gwibdeithiau ysgol, pan ofynnir amdanynt gan yr athro

 • Rhaglen Modur Canfyddiadol

 • Cyngor Ysgol  

 • Digwyddiadau Codi Arian a Chymdeithasol  

 • a llawer mwy.

Anogir teuluoedd hefyd i ymuno â'n Diwrnodau Gweithgareddau Arbennig fel ein Picnic Croeso, digwyddiadau Sul y Mamau a'r Tadau, Wythnos y Llyfr a diwrnodau arbennig eraill.

Rydym hefyd yn annog ein teuluoedd i fynychu ein cyfarfodydd Nosweithiau Gwybodaeth, Dod i'ch Adnabod Chi ar ddechrau pob blwyddyn, Cynadleddau dan arweiniad Myfyrwyr ac expos a gynhelir trwy gydol y flwyddyn.

Bydd angen Gwiriad Gweithio gyda Phlant cyfredol ar bob rhiant sy'n dymuno cymryd rhan. 

Mae'r cerdyn am ddim i wirfoddolwyr a gellir gwneud ceisiadau ar-lein yn  https://www.workingwithchildren.vic.gov.au   

Fel rhan o'n hymrwymiad i Ddiogelwch Plant, mae'r WWCC yn ofyniad ar gyfer gwirfoddolwyr a chontractwyr ar y safle.

StBrigid_s-Mordialloc_22-348.jpg

Ein Cymuned

Mae Ysgol Gynradd Gerddi Keysborough wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel, cefnogol a chynhwysol i bob myfyriwr, staff ac aelod o'n cymuned.

Mae ein hysgol yn cydnabod pwysigrwydd y bartneriaeth rhwng ein hysgol a rhieni a gofalwyr i gefnogi dysgu, ymgysylltu a lles myfyrwyr.

Rydym yn rhannu ymrwymiad i greu amgylchedd ysgol gynhwysol a diogel i'n myfyrwyr, a chyfrifoldeb amdano.

StBrigid_s-Mordialloc_22-5.jpg

Cyngor Ysgol

Mae'r Cyngor Ysgol yn gorff cynrychioliadol sy'n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu polisïau'r ysgol.

 

Mae'r Cyngor Ysgol yn cynnwys Rhieni, Athrawon, y Pennaeth a Chynrychiolwyr Cymunedol.  

 

Mae Cynghorwyr Ysgol ac aelodau o gymuned yr ysgol yn enwebu ar gyfer yr amrywiol is-bwyllgorau, sy'n adrodd yn ôl i'r cyngor. 

Yr is-bwyllgorau yw Adeiladu a Thiroedd, Addysg, Cyllid a Chodi Arian ac Ymgysylltu â'r Gymuned.  

 

Dwy flynedd yw'r tymor yn y swydd i Gynghorwyr Ysgol, ac mae etholiadau'n cael eu cynnal bob mis Chwefror / Mawrth. Mae'r Cyngor Ysgol a phob is-bwyllgor yn cyfarfod yn fisol.  

 

Mae aelodaeth o'r cyngor ysgol yn werth chweil, ac anogir pob rhiant i ystyried enwebu ar gyfer swyddi gwag.

Clywch O'n Cymuned

"Mae ein hysgol yn hwyl ac rydyn ni'n cael cwrdd â rhai ffrindiau. Ac rydw i'n hoffi llawer o bethau hwyl rydyn ni'n cael chwarae gyda nhw. Ac mae yna lawer o bethau rydyn ni'n eu dysgu. Fy hoff beth i'w wneud yw celf oherwydd rydw i eisiau i fod yn arlunydd da iawn pan dwi'n heneiddio. Mae fy athrawon yn hyfryd ac yn garedig ac yn hael iawn i'r plant ac yn dda iawn am ddysgu'r preps newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf. "

Enw Plentyn, Myfyriwr

Declan.jpg
Aisha.jpg

"Mae ein hysgol yn hwyl ac rydyn ni'n cael cwrdd â rhai ffrindiau. Ac rydw i'n hoffi llawer o bethau hwyl rydyn ni'n cael chwarae gyda nhw. Ac mae yna lawer o bethau rydyn ni'n eu dysgu. Fy hoff beth i'w wneud yw celf oherwydd rydw i eisiau i fod yn arlunydd da iawn pan dwi'n heneiddio. Mae fy athrawon yn hyfryd ac yn garedig ac yn hael iawn i'r plant ac yn dda iawn am ddysgu'r preps newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf. "

Enw Plentyn, Myfyriwr

"Mae ein hysgol yn hwyl ac rydyn ni'n cael cwrdd â rhai ffrindiau. Ac rydw i'n hoffi llawer o bethau hwyl rydyn ni'n cael chwarae gyda nhw. Ac mae yna lawer o bethau rydyn ni'n eu dysgu. Fy hoff beth i'w wneud yw celf oherwydd rydw i eisiau i fod yn arlunydd da iawn pan dwi'n heneiddio. Mae fy athrawon yn hyfryd ac yn garedig ac yn hael iawn i'r plant ac yn dda iawn am ddysgu'r preps newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf. "

Enw Plentyn, Myfyriwr

Ella.jpg
Oliver.jpg

"Mae ein hysgol yn hwyl ac rydyn ni'n cael cwrdd â rhai ffrindiau. Ac rydw i'n hoffi llawer o bethau hwyl rydyn ni'n cael chwarae gyda nhw. Ac mae yna lawer o bethau rydyn ni'n eu dysgu. Fy hoff beth i'w wneud yw celf oherwydd rydw i eisiau i fod yn arlunydd da iawn pan dwi'n heneiddio. Mae fy athrawon yn hyfryd ac yn garedig ac yn hael iawn i'r plant ac yn dda iawn am ddysgu'r preps newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf. "

Enw Plentyn, Myfyriwr

"Mae ein hysgol yn hwyl ac rydyn ni'n cael cwrdd â rhai ffrindiau. Ac rydw i'n hoffi llawer o bethau hwyl rydyn ni'n cael chwarae gyda nhw. Ac mae yna lawer o bethau rydyn ni'n eu dysgu. Fy hoff beth i'w wneud yw celf oherwydd rydw i eisiau i fod yn arlunydd da iawn pan dwi'n heneiddio. Mae fy athrawon yn hyfryd ac yn garedig ac yn hael iawn i'r plant ac yn dda iawn am ddysgu'r preps newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf. "

Enw Plentyn, Myfyriwr

Natasha.jpg
Belinda.jpg

"Mae ein hysgol yn hwyl ac rydyn ni'n cael cwrdd â rhai ffrindiau. Ac rydw i'n hoffi llawer o bethau hwyl rydyn ni'n cael chwarae gyda nhw. Ac mae yna lawer o bethau rydyn ni'n eu dysgu. Fy hoff beth i'w wneud yw celf oherwydd rydw i eisiau i fod yn arlunydd da iawn pan dwi'n heneiddio. Mae fy athrawon yn hyfryd ac yn garedig ac yn hael iawn i'r plant ac yn dda iawn am ddysgu'r preps newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf. "

Enw Plentyn, Myfyriwr

"Mae ein hysgol yn hwyl ac rydyn ni'n cael cwrdd â rhai ffrindiau. Ac rydw i'n hoffi llawer o bethau hwyl rydyn ni'n cael chwarae gyda nhw. Ac mae yna lawer o bethau rydyn ni'n eu dysgu. Fy hoff beth i'w wneud yw celf oherwydd rydw i eisiau i fod yn arlunydd da iawn pan dwi'n heneiddio. Mae fy athrawon yn hyfryd ac yn garedig ac yn hael iawn i'r plant ac yn dda iawn am ddysgu'r preps newydd ar gyfer y flwyddyn nesaf. "

Enw Plentyn, Myfyriwr

Gary.jpg
bottom of page